Your Cart

Gratis levering binnen België vanaf 75 euro

Stuur al je vragen naar wouter@denavonturier.be

Algemene voorwaarden

Inhoudstafel

 1. Algemene bepalingen
 2. Prijs
 3. Aanbod
 4. Online aankopen
 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Herroepingsrecht
 8. Garantie
 9. Klantendienst
 10. Sancties voor niet-betaling
 11. Privacy
 12. Gebruik van cookies
 13. Aantasting geldigheid – niet-verzaking
 14. Wijziging voorwaarden
 15. Bewijs
 16. Toepasselijk recht – Geschillen
 17. Verhuur

Ondernemingsgegevens

Den Avonturier
Ebdries 29, 3202 Rillaar
wouter@denavonturier.be
+32 456 01 82 01
BE0752816010

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Den Avonturier, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ebdries 29 3202 Rillaar, BTW BE0752816010 (hierna ‘Den Avonturier’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Den Avonturier moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Den Avonturier aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze in de ‘Shopping Cart’ vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Den Avonturier niet. Den Avonturier is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Den Avonturier is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via email (wouter@denavonturier.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Den Avonturier. Den Avonturier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Om een bestelling te plaatsen bij Den Avonturier zal de Klant een product toevoegen aan de winkelmand door op de knop ‘In winkelmand’ te klikken.

Vervolgens kan de Klant de inhoud van de winkelmand nakijken, hoeveelheden aanpassen, een kortingscode toevoegen (kan ook nog in de volgende stap) en een verzendwijze selecteren (kan nog aangepast worden in de volgende stap).

Wanneer de Klant klikt op ‘Doorgaan naar afrekenen’ kan hij zijn factuur- en verzendgegevens invullen alsook een optioneel bericht aan Den Avonturier. Verder kan hij de verzendwijze nog aanpassen, een betalingswijze kiezen en indien de Klant een kortingscode heeft en die niet ingegeven had in de vorige stap, die hier nog ingeven onderaan de pagina.

Om verder te gaan naar de volgende stap moet de klant aan de hand van een checkbox aangeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Apple Pay
 • Bancontact
 • Creditcard
 • iDEAL
 • KBC/CBC Betaalknop
 • Belfius Direct Net
 • Sodexo ecocheques

Den Avonturier is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de Klant een bestelling plaatst, heeft hij keuze uit drie verzendwijzen.

1 – Levering op bezorgadres
Dit is de standaard optie. De bestelling zal op het door de klant gekozen adres aangeboden worden.

2 – Levering op afhaalpunt
De bestelling zal verzonden worden naar een door de klant gekozen afhaalpunt. Nadat de Klant deze verzendwijze geselecteerd heeft, klikt hij op ‘Kies afhaalpunt’.

3 – Bijzondere regeling (geen verzending)
Deze verzendwijze dient enkel aangeduid te worden na overleg met en toestemming van de Den Avonturier.

Van zodra een bestelling is toegekomen zal Den Avonturier deze steeds binnen een redelijke termijn proberen klaar te maken voor verzending. Indien je een bestelling bijzonder dringend nodig hebt, laat dit dan zeker weten. We bekijken dan samen wat er mogelijk is.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd op de door de Klant gekozen bestemming binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Den Avonturier. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Den Avonturier was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Den Avonturier.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Den Avonturier te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Den Avonturier.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Den Avonturier (Ebdries 29 3202 Rillaar – wouter@denavonturier.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Den Avonturier heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Den Avonturier (Ebdries 29 3202 Rillaar). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Den Avonturier zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Den Avonturier alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Den Avonturier alle goederen heeft teruggekregen indien deze (zoals hierboven beschreven) in goede staat zijn.

Den Avonturier betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Den Avonturier en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Den Avonturier (Ebdries 29 3202 Rillaar).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Den Avonturier zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Den Avonturier is bereikbaar via e-mail op wouter@denavonturier.be of per post op het volgende adres: Ebdries 29 3202 Rillaar. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Den Avonturier beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Den Avonturier zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Lees de privacyverklaring van Den Avonturier na op deze pagina: https://denavonturier.be/privacyverklaring/

Artikel 12: Gebruik van cookies

Lees de cookie policy van Den Avonturier na op deze pagina:
https://denavonturier.be/cookie-policy-eu/

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Den Avonturier om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en door de algemene verkoopsvoorwaarden van Den Avonturier. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Verhuur

Via Den Avonturier is het mogelijk om bepaalde producten te huren.

 • De klant dient zelf het materiaal op te halen in en terug te brengen naar Den Avonturier (Ebdries 29, 3202 Rillaar). Het tijdstip hiervoor wordt steeds vooraf besproken met Den Avonturier.
 • Er worden minstens 2 dagen huur aangerekend (minimum verhuurprijs is dus 39 euro).
 • De dag van ophalen en terugbrengen wordt niet aangerekend, tenzij dit zorgt voor een huurtermijn van minder dan 2 dagen.
 • Per verhuurde set wordt een waarborg van 100 euro gevraagd. Bij het terugbrengen van het materiaal in goede staat (zie verder), krijg je deze waarborg teruggestort.
 • Het materiaal moet steeds proper en zonder schade teruggebracht worden. Indien dit niet het geval is, zal (een deel van) je waarborg ingehouden worden.
 • Om de tassen proper te maken, kan een vochtige doek dikwijls al volstaan. Heeft je avontuur toch wat meer sporen nagelaten? Dan haal je best een emmer water, een spons of de tuinslang boven! Je mag hierbij wat zeep gebruiken maar steek de tassen zeker nooit in de wasmachine.
 • Een reservatie is pas bevestigd nadat de volledige betaling (prijs huur + waarborg) ontvangen is door Den Avonturier.
 • Bij laattijdig terugbrengen worden extra dagen aangerekend volgens het ‘extra dag’ tarief van 10 euro.
 • De kosten bij annulatie hangen af van het moment van annuleren. Er zijn drie ‘fases’ mogelijk:
  • 1 week of minder verwijdert van de eerste verhuurdag → 100% (geen terugbetaling)
  • 4 weken of minder maar meer dan 1 week verwijdert van de eerste verhuurdag → 50%
  • Meer dan 4 weken verwijdert van de eerste verhuurdag → 25%
Persoonlijk advies

Via telefoon of video call bespreken we wat je nodig hebt voor je trip

Gratis levering in België

Bij alle bestellingen vanaf 75 euro

Transparant

Productbeschrijvingen aangevuld met mijn eerlijke mening

Geen anonieme webshop

Mijn naam is Wouter en persoonlijk contact komt op de eerste plaats